ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ              ວ່ອງໄວ ກ້າວໄກ ໄປຄຽງຄູ່ທ່ານ
ຄ່າບໍລິການ: ອັດຕາຄ່າບໍລິການດ້ານບັນຊີ

ປະກາດນຳໃຊ້ ວັນທີ 06 ເດືອນ ພະຈິກ 2013

ລ/ດ ລາຍການ​ບໍລິການ ສະກຸນ​ເງິນ / ອັດຕາ​ຄ່າ​ບໍລິການ
ກີບ LAK ​ໂດ​ລາ USD ບາດ THB
I ຄ່າ​ບໍລິການ​ດ້ານ​ເງິນ​ຝາກ
1. ​ເງິນ​ຝາກ​ກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ ​ແລະ ​ເງິນ​ຝາກປະຈຳ​ວັນ
1.1 ຄ່າປື້​ມ​ແຊັກ/​ປື້ມຕິດຕາມ​ບັນຊີ 40,000 ກີບ
1.2 ຄ່າ​ບຳລຸງ​ຮັກສາ​ບັນຊີ​ຕໍ່ປີ 40,000 4 150
1.3 ຄ່າ​ປິດ​ບັນຊີ 20,000 ກີບ
2 ເງິນ​ຝາກ​ປະຢັດ, ເງິນ​ຝາກ​ປະ​ຈຳ
2.1 ຄ່າ​ປິດ​ບັນຊີ 10,000 ກີບ
2.2 ປິດບັນຊີກ່ອນກໍານົດ 20.000 ກີບ 2 80
2.3 ຄ່າ​ປື້ມຕິດຕາມ​ບັນຊີ (ກໍລະນີ​ປື້​ມ​ເສຍ,ສີກ​ຂາດ,​ເປີະ​ເປື້ອນ) 20,000 ກີບ
3 ປິດບັນຊີກ່ອນ 3 ເດືອນ (ຝາກປະຫຍັດ+ກະແສລາຍວັນ) 40,000 ກີບ 5 200
4 ​ໃບຢັ້ງຢືນ​ຍອດ​ເງິນ​ຝາກ 30,000 /ບັນຊີ 3/ບັນຊີ 100/ບັນຊີ
5 ໃບຢັ້ງຢືນ​ຍອດ​ເງິນ​ຝາກ 1 ຊຸດ (ຫຼາຍ​ບັນຊີ) 50,000 ກີບ/ຊຸດ
6 ​ພີ​ມໃບ​ລາຍ​ງານ​ບັນຊີ​ສຳຮອງ (Statement)
6.1 ປົກກະຕິ ​ເດືອນ​ລະຄັ້ງ ບໍ່​ເກັບ
6.2 ​ໃນ​ໄລຍະ 1 -​ 3​ ເດືອນ​ 10,000 ກີບ/ຄັ້ງ/ບັນຊີ
6.3 ໃນ​ໄລຍະ 3 - 12​ ເດືອນ​ 20,000 ກີບ/ຄັ້ງ/ບັນຊີ
6.4 ໃນ​ໄລຍະ 1 - ​3 ປີ 100,000 ກີບ/ຄັ້ງ/ບັນຊີ
6.5 ໃນ​ໄລຍະ 3 - 10 ປີ​ 400,000 ກີບ/ຄັ້ງ/ບັນຊີ
6.6 ​ເກີນ 10 ປີ​ຂື້ນ​ໄປ (ກໍລະນີ​ສາມາດ​ສະໜອງ​ໃຫ້​ໄດ້) 1,000,000 ກີບ/ຄັ້ງ/ບັນຊີ
7 ຂໍ​ກວດຄືນ ຫຼື ສຳ​ເນົາ​ເອກະສານຍ້ອນ​ຫຼັງ​
7.1 ​ເອກະສານ​ໃນ​ປີ 50,000 ກີບ/ຄັ້ງ
7.2 ເກີນ 1 - 3 ປີ (ກໍລະນີສາມາດ​ສະໜອງຂໍ້​ມູນ​ໃຫ້​ໄດ້) ​200,000 ກີບ/ຄັ້ງ
7.3 ​​ເກີນ 3 - 5 ປີ (ກໍລະນີສາມາດ​ສະໜອງຂໍ້​ມູນ​ໃຫ້​ໄດ້) 500,000 ກີບ/ຄັ້ງ
7.4 ເກີນ 5 ປີຂື້ນ​ໄປ (ກໍລະນີສາມາດ​ສະໜອງຂໍ້​ມູນ​ໃຫ້​ໄດ້) 1.000,000 ກີບ/ຄັ້ງ
8 ​ຢັ້ງຢືນ​ໃຫ້​ຜູ້​ກວດ​ສອບພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ ຫຼື ແຈ້ງຕອບ​ການ​ສອບ​ຖາມ​ພິ​ເສດ (ທາງ​ກົດໝາຍ) 50,000 ກີບ/ຄັ້ງ
9 ຢັ້ງຢຶນ​ໃຫ້​ຜູ້​ກວດ​ສອບ​ຕ່າງປະ​ເທດ 100,000 ກີບ/ຄັ້ງ+ຄ່າ​ໄປສະນີ​ຕາມ​ຕົວ​ຈິງ
10 ອັດ​ຕາ​ແລກປ່ຽນ​ຍ້ອນ​ຫຼັງ 5,000 ກີບ/​ໃບ
11 ​ໃບຢັ້ງຢືນ​ລາຍ​ຮັບ​-ລາຍ​ຈ່າຍດອກ​ເບ້ຍດອກ​ເບ້ຍ 50,000 ກີບ/ຄັ້ງ
12 ຢັ້ງຢືນ​ໃນ​ໃບ​ອະນຸຍາດ​ນຳ​ເຂົ້າສິນ​ຄ້າ 50,000 ກີບ/ຄັ້ງ
II ​ຄ່າ​ບໍລິການຊຳລະ​ສະ​ສາງ ​ແລະ ​ໂອນ​ເງິນ​ພາຍ​ໃນ
1 ອອກ​ແຊັກ​ເງິນສົດ 20,000/​ໃບ
2 ຢັ້ງຢືນ​ແຊັກ (ວີ​ຊາ​ແຊັກ) 20,000/​ໃບ
3 ອອກ​ແຊັກ​ໃບ​ໃໝ່ (​ແທນ​ໃບ​ເກົ່າ) 20,000/​ໃບ
4 ​ແຈ້ງ​ງົດ​ຈ່າຍ​ແຊັກ ​(​ເຈົ້າຂອງ​ບັນຊີ) 20,000/​ໃບ
5 ອອກ​ໃບຢັ້ງຢືນ​ແຊັກ​ຮຽກ​ເກັບ​ບໍ່​ໄດ້ ​(ແຊັກ​ເດັ້ງ) 50,000 ກີບ/​ໃບ
6 ຮັບ​​ໂອນ​ເງິນ​ຈາກ​ທະນາຄານ​ອື່ນ ໂດຍ​ແຟ໋ກ, ອາ​ວີ,​ ແຊັກ ​ແ​ລະ ອື່ນໆ ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ ​ເພື່ອ​​ເຂົ້າບັນຊີ 20,000 3 70
7 ​ແຊັກ​ພາຍ​ໃນ (​ຮຽກ​ເກັບ​ບໍ່​ໄດ້ສົ່ງ​ຄືນ​ມື້ຕໍ່​ມາ) 0.02%/ວົງ​ເງິນ ຕ່ຳ​ສຸດ 50,000 ກີບ
8 ມອບ-ຖອນ​ເງິນ​ຈາກ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​​ໃນ​ເຄືອ​ຄ່າ​ຍ ທສກ ບໍ່​ເກັບ
9 ຄ່າທໍານຽມໂອນເງິນ  
9.1 ​ໂອນ​ເງິນ​ຜ່ານ​ຕູ້ ATM ບໍ່​ເກັບ
9.2 ​ໂອນ​ເງິນ​​ເຂົ້າ-ອອກ​ມີບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​​ເພື່ອ​ຈ່າຍ​ໃນ​ເຄື່ອຄ່າ​ຍ ທສກ (​ເຂົ້າ ຫຼື ອອກ​ບໍ່​ມີ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ) 10,000/​ລາຍການ
9.3 ​ໂອນ​ເງິນ​ລະ​ຫວ່າ​ງເຄື່ອຄ່າ​ຍ ທສກ ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ ​(​ໂອນ​ລອຍ) 15,000 /​ລາຍການ
9.4 ​ໂອນ​ເງິນ​ຈາກ​ສາຂາ​/ໜ່ວຍ​ຂອງ ທສກ ​​ໄປທະນາຄານອື່ນ 20,000 /​ລາຍການ
9.5 ດັດ​​ແກ້​ຂໍ້​ມູນ​ການ​ໂອນ​ເງິນ 10,000/​ລາຍການ
9.6 ທະນາຄານອື່ນມາມອບເພື່ອໂອນເຂົ້າບັນຊີ 100,000 ກີບ
III ​ຄ່າ​ບໍລິການຊຳລະ​ສະ​ສາງ ​ແລະ ​ໂອນ​ເງິນ​ຕ່າງປະ​ເທດ
1 ບໍລິການ​ຊື້​ແຊັກ​ຕ່າງປະ​ເທດ
1.1 ​​ຊື້ແຊັກ​​ເງິນສົດ (​ແຊັກ​ເດີນທາງ) ຈ່າຍເປັນ​ເງິນກີບ 2% ຕ່ຳສຸດ 2$ ສູງ​ສຸດ 400$
1.2 ຊື້ແຊັກ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຄອບຄົວ​ ຈ່າຍເປັນ​ເງິນກີບ 2% ຕ່ຳສຸດ 3$ ສູງ​ສຸດ 400$
1.3 ຮັບ​ຊື້​ແຊັກ​ກທີ່​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ຈາກ​ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ 0.5% ຕ່ຳສຸດ 5$ ສູງ​ສຸດ 500$
2 ບໍລິການ​ໂອນ​ເງິນ​ຜ່ານ​ລະບົບ SWIFT
2.1 ຮັບ​ໂອນ​ເງິນ​ຈາກ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ເຂົ້າບັນຊີ ບໍ່​ເກັບ 0,1% ຕໍ່າສຸດ 3 ສູງ​ສຸດ 1.000 0,1%ຕໍ່າສຸດ 100 ສູງ​ສຸດ 35.000
2.2 ​ໂອນ​ເງິນ​ອອກ​ໄປ​ຕ່າງປະ​ເທດ - 0,1% ຕໍ່າສຸດ 5 ສູງ​ສຸດ 1.000+ SWIFT 20$ 0,1%ຕໍ່າສຸດ 200 ສູງ​ສຸດ 35.000+ SWIFT 20$
2.3 ດັດ​ແກ້/ລົບ​ລ້າງ​ການ​ໂອນ​ເງິນອອກ​ໄປ​ຕ່າງປະ​ເທດ   20$ /ຄັ້ງ 600/ຄັ້ງ
2.4 ທວງ​ສາຍ​ເງິນ​ໂອນ​​ເຂົ້າຈາກຕ່າງປະ​ເທດ   10$ /ຄັ້ງ 300/ຄັ້ງ
2.5 ສົ່ງ​ເງິນ​ເງິນ​ຄືນ​ທະນາຄານ​ຕົ້ນທາງ   10$ /ຄັ້ງ 300/ຄັ້ງ
3 ການໂອນລະຫວ່າງ ທສກ ແລະ ທກສ ອິງຕາມການຕົງລົງ 2 ຝ່າຍແຕ່ລະໄລຍະ
4 ບໍລິການໂອນ​ເງິນ​ດ່ວນ​ຜ່ານ​ລະບົບ Western Union
3.1 ​ໂອນ​ເງິນ​ຂາເຂົ້າ ອີງຕາມ​ລະບຽບ​ຂອງ  Western Union (ບໍ່​ເກັບ​ຄ່າ​ບໍລິການ)
3.2 ​​ໂອນ​ເງິນ​ຂາ​ອອກ ​ອີງຕາມ​ລະບຽບ​ຂອງ  Western Union
IV ຄ່າບໍລິການ​ ບັດ ATM
1 ​ເປີດ​ນໍາໃຊ້​ບັດ​ໃໝ່ 40,000 6 180
2 ຂໍ​ອອກ​ບັດ​ເສີມ 30.000 ກີບ/ບັດ (ເລີ່ມປະຕິບັດປີ 2014)
3 ຂໍ​ອອກ​ລະ​ຫັດ​ໃໝ່ 10.000 ກີບ/ບັດ (ເລີ່ມປະຕິບັດປີ 2014)
4 ຂໍອອກ​ບັດດ່ວນ 50.000 ກີບ/ບັດ
5 ຄ່າ​ບໍລິການ​ບັດ 5.000 ກີບ/ບັດ/​ເດືອນ
6 ຄ່າບໍລິການບັດລາຍເດືອນ (ຖ້າຄ້າງຊໍາລະບໍລິການລາຍເດືອນເກີນ 3 ເດືອນ ບັດຈະຖືກປິດຫຼືງົດການນໍາໃຊ້) 5,000 ກີບ/ບັດ/​ເດືອນ (ເລີ່ມປະຕິບັດປີ 2014)
7 ເປີດນໍາໃຊ້ບັນຊີຄືນໃໝ່ (ກໍລະບັດຖືກງົດການນໍາໃຊ້) ຄ່າທຳນຽມຄ້າງຊໍາລະ 10.000 2 50
8 ຄ່າເບິ່ງກ້ອງວົງຈອນປິດ ຢູ່ຕູ້ ATM
8.1 ບໍ່ເກີນ 7 ວັນ ບໍ່ເກັບ
8.2 ເກີນ 7 ວັນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 30 ວັນ 40,000 ກີບ
8.3 ເກີນ 30 ວັນ 80.000 ກີບ
  ຄ່າ​ບໍລິການ​ອື່ນໆ
1 ​​ແບບ​ພີ​ມຂອງ ທສກ 30,000 ກີບ/ຫົວ
2 ຄ່າ​ອັດ​ສຳ​ເນົາ​ເອກະສານ (copy) 1,000 ກີບ/​ໃບ
3 ຄ່າ​ສົ່ງ​ແຟ໋ກ​ຂອງ​ພາກ​ສ່ວນ​ອື່ນ​ມາ​​ແຟ໋ກຜ່ານ ທສກ 5,000 ກີບ/​ໃບ