ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ              ວ່ອງໄວ ກ້າວໄກ ໄປຄຽງຄູ່ທ່ານ
ຄ່າບໍລິການ: ອັດຕາຄ່າບໍລິການດ້ານບັນຊີ
ປະກາດນຳໃຊ້ ວັນທີ 01 ເດືອນ ກຸມພາ 2015
ລ/ດ
ລາຍການ​ບໍລິການ
ສະກຸນເງິນ
 LAK
 USD
 THB
I
ຄ່າບໍລິການດ້ານເງິນຝາກ
1
ເປີດບັນຊີໃໝ່ທຸກປະເພດ
10,000
1
40
2
​ເງິນ​ຝາກ​ກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ
 
2.1
ຄ່າປື້​ມ​ແຊັກ/​ປື້ມຕິດຕາມ​ບັນຊີ
50,000 ກີບ
2.2
ຄ່າ​ບຳລຸງ​ຮັກສາ​ບັນຊີ​/ຕໍ່ປີ
40,000
4
150
2.3
ຄ່າ​ປິດ​ບັນຊີ ກ່ອນ 3 ເດືອນ
40,000
4
150
3
​ເງິນ​ຝາກ​ປະຢັດ, ເງິນ​ຝາກ​ປະຈຳ
3.1
ຄ່າປິດບັນຊີຝາກ​ປະຢັດ
ບໍ່ເກັບ
3.2
ຄ່າປິດບັນຊີເງິນຝາກມີກຳນົດເມື່ອຄົບສັນຍາ
ບໍ່ເກັບ
3.3
ປິດບັນຊີເງິນຝາກມີກຳນົດກ່ອນສັນຍາ ກໍລະນີ ທ/ຄ ຈ່າຍດອກເບ້ຍ ເມື່ອຄົບສັນຍາ
30,000
4
150
3.4
ປິດບັນຊີເງິນຝາກມີກຳນົດກ່ອນສັນຍາ ກໍລະນີ ທ/ຄ ຈ່າຍດອກເບ້ຍເປັນເດືອນ ຫລື ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ
0.2%ຂອງດອກ ເບ້ຍທີ່ຈ່າຍໄປ ຕໍ່າສຸດ 100.000
0.2%ຂອງດອກ ເບ້ຍທີ່ຈ່າຍໄປ ຕໍ່າສຸດ 12
0.2%ຂອງດອກ ເບ້ຍທີ່ຈ່າຍໄປ ຕໍ່າສຸດ 400
3.5
ຄ່າ​ປື້ມຕິດຕາມ​ບັນຊີ (ກໍລະນີ​ປື້​ມ​ເສຍ,ສີກ​ຂາດ,​ເປີະ​ເປື້ອນ)
20,000
2
80
4
ໃບຢັ້ງຢືນຍອດເງິນຝາກ
50,000
6
200
5
ໃບຢັ້ງຢືນຍອດເງິນຝາກ 1ຊຸດ (ຫຼາຍບັນຊີ)
-
-
-
6
ພິມໃບລາຍງານບັນຊີສຳຮອງ (Statement)
6.1
ປົກກະຕິ ເດືອນລະຄັ້ງ
ບໍ່ເກັບ
6.2
ໃນໄລຍະ 1 - 3 ເດືອນ
10,000
1
40
6.3
ໃນໄລຍະ 3 - 12 ເດືອນ
20,000
2
80
6.4
ໃນໄລຍະ 1 - 3 ປີ
100,000
12
400
6.5
ໃນໄລຍະ 3 - 10 ປີ
500,000
40
1,200
6.6
10ປີຂື້ນໄປ (ໃນກໍລະນີສາມາດສະໜອງໃຫ້ໄດ້)
1,000,000
120
4,000
7
ຂໍກວດຄືນສຳເນົາເອກະສານຍ້ອນຫລັງ
7.1
ເອກະສານໃນປີ
50.000ກີບ/ຄັ້ງ
7.2
ເກີນ 1-3 ປີ
(ກໍລະນີສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ໄດ້)
200.000ກີບ/ຄັ້ງ
7.3
ເກີນ 3 - 5 ປີ
(ກໍລະນີສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ໄດ້)
500.000ກີບ/ຄັ້ງ
7.4
ເກີນ 5 ປີຂື້ນໄປ
(ກໍລະນີສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ໄດ້)
1.000.000ກີບ/ຄັ້ງ
8
ໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ຜູ້ກວດສອບພາຍໃນປະເທດ ຫຼື ແຈ້ງຕອບ ການສອບຖາມພິເສດ(ທາງກົດໝາຍ)
50.000 ກີບ
9
ຢັ້ງຢືນໃຫ້ຜູ້ກວດສອບຕ່າງປະເທດ
100.000ກີບ/ຄັ້ງ
10
ອັດຕາແລກປ່ຽນຍ້ອນຫລັງ 1-5 ປີ
5.000 ກີບ/ໃບ
11
ໃບຢັ້ງຢືນລາຍຮັບ-ຈ່າຍດອກເບ້ຍ
ບໍ່ເກັບ
12
ໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ໃບ​ອະ​ນຸຍາດ​ນຳ​ເຂົ້າ​ສິນ​ຄ້າ
ບໍ່ເກັບ
II
ບໍລິການ​ຊຳລະ​ສະ​ສາງ ​ແລະ ​ໂອນ​ເງິນ​ພາຍ​ໃນ
1
ອອກ​ແຊັກ​ເງິນສົດ
20.000 ກີບ/ໃບ
2
ຢັ້ງຢືນ​ແຊັກ (ວີ​ຊາ​ແຊັກ)
20.000 ກີບ/ໃບ
3
ອອກ​ແຊັກ​ໃບ​ໃໝ່ (​ແທນ​ໃບ​ເກົ່າ)
20.000 ກີບ/ໃບ
4
​ແຈ້ງ​ງົດ​ຈ່າຍ​ແຊັກ ​(​ເຈົ້າຂອງ​ບັນຊີ)
20.000 ກີບ/ໃບ
5
ອອກ​ໃບຢັ້ງຢືນ​ແຊັກ​ຮຽກ​ເກັບ​ບໍ່​ໄດ້  
​(ແຊັກ​ເດັ້ງ)
50.000 ກີບ/ໃບ
6
ຮັບ​​ໂອນ​ເງິນ​ມາຈາກ​ທະນາຄານ​ອື່ນ ໂດຍ​ແຟ໋ກ,ອາ​ວີ,​ແຊັກ ອື່ນໆ ພາຍໃນປະເທດເພື່ອເຂົ້າບັນຊີ
 20.000/ລາຍ​ການ
 3/ລາຍ​ການ
 70/ລາຍ​ການ
7
ແຊັກພາຍໃນ (ຣຽກເກັບບໍ່ໄດ້ສົ່ງຄືນມື້ຕໍ່ມາ)
0.2% /ວົງເງິນ ຕ່ຳສຸດ 50.000ກີບ
8
ມອບ-ຖອນເງິນ ຈາກບັນຊີໃນເຄື່ອຄ່າຍ ທສກ
ບໍ່ເກັບ
9
ການບໍລິການໂອນເງິນ
9.1
ໂອນເງິນພາຍໃນ ທສກ ບັນຊີ - ບັນຊີ
ບໍ່ເກັບ
9.2
ໂອນເງິນພາຍໃນ ທສກ ບັນຊີ - ບໍ່ມີບັນຊີ
10.000 ກີບ/ຄັ້ງ
9.3
ໂອນເງິນພາຍໃນ ທສກ ບໍ່ມີບັນຊີ - ບໍ່ມີບັນຊີ
15.000 ກີບ/ຄັ້ງ
9.4
ໂອນເງິນຈາກສາຂາ/ໜ່ວຍຂອງ ທສກ ໄປທະນາຄານອື່ນ
15.000 ກີບ
9.5
ດັດແກ້ຂໍ້ມູນການໂອນເງິນ
10.000ກີບ/ລາຍການ
9.6
ໂອນເງິນດ່ວນ (NPS) ທສກ ໂອນໄປ ທະນາຄານອື່ນ
25.000ກີບ
9.7
ໂອນເງິນດ່ວນ (NPS) ທສກ ຮັບໂອນຈາກ ທ/ຄ ອື່ນເຂົ້າບ/ຊ ເກັບປາຍທາງ
10.000ກີບ
9.8
ທະນາຄານອື່ນມາມອບເງິນເພື່ອໂອນເຂົ້າບັນຊີຂອງຕົນຢູ່ບ່ອນອື່ນ
15,000
2
60
III
ຄ່າບໍລິການຊຳລະສະສາງ ແລະ ໂອນເງິນຕ່າງ ປະເທດ
 
1
ບໍລິການຊື້ແຊັກຕ່າງປະເທດ
 
1.1
ຊື້ແຊັກເງິນສົດ (ແຊັກເດີນທາງ) ຈ່າຍເປັນເງິນກີບ
2% ຕ່ຳສຸດ 2$ ສູງສຸດ 400$
1.2
ຊື້ແຊັກຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວ ຈ່າຍເປັນເງິນກີບ
2% ຕ່ຳສຸດ 3$ ສູງສຸດ 400$
1.3
ຮັບຊື້ແຊັກທີ່ນຳສະເໜີຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາ
ກົນ
0.5% ຕ່ຳສຸດ 5$ ສູງສຸດ 500$
2
ບໍລິການໂອນເງິນຜ່ານລະບົບ SWIFT
2.1
ຮັບໂອນເງິນຈາກຕ່່າງປະເທດເຂົ້າບັນຊີ
ບໍ່ເກັບ
0.1% ຕ່ຳສຸດ 3$ ສູງສຸດ 1.000$
0.1% ຕ່ຳສຸດ 100B ສູງສຸດ 35.000B
2.2
ໂອນເງິນອອກໄປຕ່າງປະເທດ
_
0.1% ຕ່ຳສຸດ 5$ ສູງສຸດ 1.000$ + SWIFT 20$
0.1% ຕ່ຳສຸດ 200B ສູງສຸດ 30.000B + SWIFT 20$
2.3
ດັດແກ້/ລົບລ້າງໂອນເງິນອອກໄປຕ່າງປະເທດ
_
20$/ຄັ້ງ
600B/ຄັ້ງ
2.4
ທວງສາຍເງິນໂອນເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ
_
10$/ຄັ້ງ
300B/ຄັ້ງ
2.5
ສົ່ງເງິນຄືນທະນາຄານຕົ້ນທາງ
_
10$/ຄັ້ງ
300B/ຄັ້ງ
3
ບໍລິການໂອນເງິນດ່ວນຜ່ານລະບົບ Western Union
3.1
ໂອນເງິນຂາເຂົ້າ
ອີງຕາມລະບົບຂອງ Western Union (ບໍ່ເກັບຄ່າບໍລິການ)
3.2
ໂອນເງິນຂາອອກ
ອີງຕາມລະບົບຂອງ Western Union
IV
ຄ່າບໍລິການບັດ ATM
1
ເປີດນຳໃຊ້ບັດໃໝ່ ສຳ​ລັບ​ລູກ​ຄ້າ​ທົ່ວ​ໄປ
40,000
6
180
2
ຂໍອອກບັດເສີມ
20.000ກີບ/ບັດ
3
ຂໍອອກບັດໃໝ່
(ກໍລະນີບັດແຕກຫັກ - ເສຍຫາຍ)
20.000ກີບ/ບັດ
4
ຂໍອອກລະຫັດໃໝ່
10.000ກີບ/ບັດ
5
ຂໍອອກບັດດ່ວນ
50.000ກີບ/ບັດ
6
ຄ່າບໍລິການບັດລາຍເດືອນ ສຳ​ລັບ​ລູກ​ຄ້າ​ທົ່ວ​ໄປ
5,000
0.8
20
7
ຄ່າບໍລິການບັດລາຍເດືອນ ສຳ​ລັບ​ພະ​ນັກ​ງານ​ລັດ  
8
ເປີດນຳໃຊ້ບັດຄືນໃໝ່(ກໍລະນີບັດຖືກງົດການນຳໃຊ້ຄ່າທຳ ນຽມຄ້າງຊຳລະ)
10,000
2
50
9
ໂອນເງິນຜ່ານຕູ້ ATM
ບໍ່ເກັບ
V
ຄ່າເບິ່ງກ້ອງວົງຈອນປິດຢູ່ຕູ້ ATM
1
ບໍ່ເກີນ 7ວັນ
20.000ກີບ
2
ເກີນ 7 ວັນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 30 ວັນ
 40.000ກີບ
3
ເກີນ 30 ວັນຂື້ນໄປ
 80.000ກີບ
VI
ຄ່າບໍລິການອື່ນໆ
1
ແບບພິມຂອງ ທສກ
30.000ກີບ/ຫົວ
2
ຄ່າອັດສຳເນົາເອກະສານ Copy
1.000ກີບ/ໃບ
3
ຄ່າສົ່ງແຟັກຂອງພາກສ່ວນອື່ນມາແຟັກຜ່ານ ທສກ
10.000ກີບ/ໃບ
4
SMS banking
5.000ກີບ/ເດືອນ
5
Mobile Banking
5.000ກີບ/ເດືອນ

 

I.ຂໍ້ແນະນຳລາຍລະອຽດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ :

1.    ຂໍ້ແນະນຳກ່ຽວກັບການປະຕິບັດດ້ານອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ:
1.1 ຈຳນວນເງິນຝາກເບື້ອງຕົ້ນ/ເງິນຝາກຂັ້ນຕໍ່າ:
  • ກະແສລາຍວັນສະກຸນກີບ 100.000 LAK, ໂດລາ 50 USD, ໄທບາດ 2.000 THB.
  • ຝາກປະຢັດສະກຸນກີບ 50.000 LAK, ໂດລາ 10 USD, ໄທບາດ 200 THB.
  • ຝາກມີກຳນົດສະກຸນກີບ 500.000 LAK, ໂດລາ 100 USD, ໄທບາດ 2.000 THB.
 
1.2 ສຳລັບດອກເບ້ຍເງິນຝາກນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນແມ່ນໃຫ້ສາຂານຳສະເໜີ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ເພື່ອຂໍອະນຸມັດໃນແຕ່ລະກໍລະນີ.
1.3 ບັນຊີຝາກປະຢັດ:
  • ທະນາຄານຈະຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຢັດທຸກທ້າຍເດືອນ 6 ແລະ ທ້າຍເດືອນ 12.
  • ກໍລະນີປິດບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດແມ່ນໃຫ້ຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມຍອດ ແລະ ວັນເວລາຕົວຈິງ.
 
1.4 ບັນຊີເງິນຝາກມີກຳນົດ:
  • ບັນຊີເງິນຝາກມີກຳນົດ 3 ເດືອນ ທສກ ຈະຈ່າຍຄັ້ງດຽວເມື່ອຮອດກຳນົດເວລາ.
  • ບັນຊີເງິນຝາກມີກຳນົດ 6, 12, 24, 36, 48 ແລະ 60 ເດືອນ ທສກ ຈະຈ່າຍດອກເບ້ຍໃຫ້ເປັນເດືອນ,​ເປັນງວດ ຫຼື ເມື່ອຮອດກຳນົດ.
  • ທຸກໆບັນຊີເງິນຝາກມີກຳນົດຕ້ອງເປີດບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ ເພື່ອຮອງຮັບການຈ່າຍດອກເບ້ຍແຕ່ລະຄັ້ງ.
  • ກໍລະນີປິດບັນຊີເງິນຝາກກ່ອນ (ບໍ່ເຖິງ) 30 ວັນ ນັບແຕ່ມື້ເປີດບັນຊີ ທສກ ຈະບໍ່ຈ່າຍດອກເບ້ຍໃຫ້,​ ຖ້າເກີນ 60 ວັນ ຂຶ້ນໄປ ຈະຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍແບບຝາກປະຢັດໃຫ້ ພ້ອມທັງເກັບຄືນດອກເບ້ຍທີ່ຈ່າຍໃຫ້ໄປແລ້ວ (ກໍລະນີທະນາຄານຈ່າຍດອກເບ້ຍໄປແລ້ວ) ແລະ ເກັບຄ່າບໍລິການຕາມລະບຽບການ.