ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ              ວ່ອງໄວ ກ້າວໄກ ໄປຄຽງຄູ່ທ່ານ
ຄ່າບໍລິການ: ອັດຕາຄ່າບໍລິການດ້ານບັນຊີ
ປະກາດນຳໃຊ້ ວັນທີ 27 ເດືອນ ເມສາ 2016
ລ/ດ ລາຍການ​ບໍລິການ ສະກຸນເງິນ
 LAK  USD  THB
I ຄ່າບໍລິການດ້ານເງິນຝາກ
1 ເປີດບັນຊີໃໝ່ທຸກປະເພດ 10,000 1 40
2 ປັບປຸງປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ່າໃນບັນຊີ 10.000 ກີບຕໍ່ຄັ້ງ
3 ​ເງິນ​ຝາກ​ກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ ​  
3.1 ຄ່າປື້​ມ​ແຊັກ/​ປື້ມຕິດຕາມ​ບັນຊີ 50,000 ກີບ
3.2 ຄ່າ​ບຳລຸງ​ຮັກສາ​ບັນຊີ​ ທຸກ 6 ເດືອນ 20,000 2 75
3.3 ຄ່າ​ປິດ​ບັນຊີກ່ອນ 3 ເດືອນ 40,000 4 150
4 ​ເງິນ​ຝາກ​ປະຢັດ, ເງິນ​ຝາກ​ປະຈຳ
4.1 ຄ່າປິດບັນຊີຝາກ​ປະຢັດ ບໍ່ເກັບ
4.2 ຄ່າປິດບັນຊີເງິນຝາກມີກຳນົດເມື່ອຄົບສັນຍາ ບໍ່ເກັບ
4.3 ປິດບັນຊີເງິນຝາກມີກຳນົດກ່ອນສັນຍາກໍລະນີ ທ/ຄ ຈ່າຍດອກເບ້ຍ ເມື່ອຄົບສັນຍາ 30,000 4 150
4.4 ປິດບັນຊີເງິນຝາກມີກຳນົດກ່ອນສັນຍາກໍລະນີ ທ/ຄ ຈ່າຍດອກເບ້ຍເປັນເດືອນຫລືເປັນງວດ 0.2%ຂອງດອກເບ້ຍທີ່ຈ່າຍໄປຕໍ່າສຸດ 100.000 0.2%ຂອງດອກເບ້ຍທີ່ຈ່າຍໄປຕໍ່າສຸດ 12 0.2%ຂອງດອກເບ້ຍທີ່ຈ່າຍໄປຕໍ່າສຸດ 400
4.5 ຄ່າ​ປື້ມຕິດຕາມ​ບັນຊີ (ກໍລະນີ​ປື້​ມ​ເສຍ,ສີກ​ຂາດ,​ເປີະ​ເປື້ອນ) 20,000 2 80
4.6 ພິມຕໍ່ປື້ມບັນຊີຫົວໃໜ່ກໍລະນີປື້ມເກົ່າໝົດ(ບໍ່ຈຳແນກສາຂາ) ບໍ່ເກັບ
5 ໃບຢັ້ງຢືນຍອດເງິນຝາກບັນຊີດຽວຫຼືຫຼາຍບັນຊີ (1 ຊຸດ) 50,000 ກີບ
6 ພິມໃບລາຍງານບັນຊີສຳຮອງ (Statement)
6.1 ປົກກະຕິເດືອນລະຄັ້ງ ບໍ່ເກັບ
6.2 ໃນໄລຍະ 1 - 3 ເດືອນ 10,000 1 40
6.3 ໃນໄລຍະ 3 - 12 ເດືອນ 20,000 2 80
6.4 ໃນໄລຍະ 1 - 3 ປີ 100,000 12 400
6.5 ໃນໄລຍະ 3 - 10 ປີ 500,000 40 1,200
6.6 10ປີຂື້ນໄປ (ໃນກໍລະນີສາມາດສະໜອງໃຫ້ໄດ້) 1,000,000 120 4,000
7 ຂໍກວດຄືນສຳເນົາເອກະສານຍ້ອນຫລັງ(ກໍລະນີສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ໄດ້)
7.1 ເອກະສານໃນປີ 50.000ກີບ/ຄັ້ງ
7.2 ເກີນ 1-3 ປີ 200.000ກີບ/ຄັ້ງ
7.3 ເກີນ 3-5 ປີ 500.000ກີບ/ຄັ້ງ
7.4 ເກີນ 5 ປີຂື້ນໄປ 1.000.000ກີບ/ຄັ້ງ
8 ໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ຜູ້ກວດສອບພາຍໃນປະເທດຫຼື ແຈ້ງຕອບການສອບຖາມພິເສດ(ທາງກົດໝາຍ) 50.000 ກີບ
9 ຢັ້ງຢືນໃຫ້ຜູ້ກວດສອບຕ່າງປະເທດ 100.000ກີບ/ຄັ້ງ
10 ອັດຕາແລກປ່ຽນຍ້ອນຫລັງ 1-5 ປີ 5.000 ກີບ/ໃບ
11 ໃບຢັ້ງຢືນລາຍຮັບ-ຈ່າຍດອກເບ້ຍ ບໍ່ເກັບ
12 ໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ໃບ​ອະ​ນຸຍາດ​ນຳ​ເຂົ້າ​ສິນ​ຄ້າ ບໍ່ເກັບ
 
II ບໍລິການ​ຊຳລະ​ສະ​ສາງ​ແລະ ​ໂອນ​ເງິນ​ພາຍ​ໃນ
1 ອອກ​ແຊັກ​ເງິນສົດ 20.000 ກີບ/ໃບ
2 ຢັ້ງຢືນ​ແຊັກ (ວີ​ຊາ​ແຊັກ) 20.000 ກີບ/ໃບ
3 ອອກ​ແຊັກ​ໃບ​ໃໝ່ (​ແທນ​ໃບ​ເກົ່າ) 20.000 ກີບ/ໃບ
4 ​ແຈ້ງ​ງົດ​ຈ່າຍ​ແຊັກ ​(​ເຈົ້າຂອງ​ບັນຊີ) 20.000 ກີບ/ໃບ
5 ອອກ​ໃບຢັ້ງຢືນ​ແຊັກ​ຮຽກ​ເກັບ​ບໍ່​ໄດ້   ​(ແຊັກ​ເດັ້ງ) 50.000 ກີບ/ໃບ
6 ຮັບ​​ໂອນ​ເງິນ​ມາຈາກ​ທະນາຄານ​ອື່ນໂດຍ​ແຟ໋ກ,ອາ​ວີ,​ແຊັກ ອື່ນໆພາຍໃນປະເທດເພື່ອເຂົ້າບັນຊີ  20.000/ລາຍ​ການ  3/ລາຍ​ການ  70/ລາຍ​ການ
7 ແຊັກພາຍໃນ (ຮຽກເກັບບໍ່ໄດ້ສົ່ງຄືນມື້ຕໍ່ມາ) 0.2% /ວົງເງິນ ຕ່ຳສຸດ 50.000ກີບ
8 ມອບ-ຖອນເງິນຈາກບັນຊີໃນເຄື່ອຄ່າຍ ທສກ ບໍ່ເກັບ
9 ການບໍລິການໂອນເງິນພາຍໃນປະເທດ
9.1 ໂອນເງິນພາຍໃນທສກ ບັນຊີ-ບັນຊີ ໃນແຂວງດຽວກັນ ບໍ່ເກັບ
9.2 ໂອນເງິນພາຍໃນ ທສກບັນຊີ-ບັນຊີ ຕ່າງແຂວງ 5.000 ກີບ/ຄັ້ງ
9.3 ໂອນເງິນພາຍໃນ ທສກ ບັນຊີ-ບໍ່ມີບັນຊີ 10.000 ກີບ/ຄັ້ງ
9.4 ໂອນເງິນພາຍໃນ ທສກບໍ່ມີບັນຊີ-ບໍ່ມີບັນຊີ 15.000 ກີບ/ຄັ້ງ
9.5 ໂອນເງິນຈາກສາຂາ/ໜ່ວຍເພື່ອອອກແຊັກໄປທະນາຄານອື່ນ 20.000 ກີບ/ຄັ້ງ
9.6 ດັດແກ້ຂໍ້ມູນການໂອນເງິນ 10.000 ກີບ/ລາຍການ
9.7 ໂອນເງິນດ່ວນ NPS ສະເພາະລູກຄ້າ 
9.7.1 ໂອນໄປທະນາຄານອື່ນ 25.000 ກີບ
9.7.2 ຮັບໂອນຈາກທະນາຄານອື່ນເຂົ້າບັນຊີປາຍທາງ 10.000 ກີບ
9.8 ບໍລິການລະຫວ່າງທະນາຄານແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ 
9.8.1 ມອບເງິນສົດເຂົ້າບັນຊີ ຫຼືໂອນຕໍ່ໄປທະນາຄານອື່ນ 
9.8.1.1 100.000.000 ກີບ 10.000 ໂດລາ 500.000 ບາດ ລົງມາ 15.000 2 60
9.8.1.2 100.000.001 - 500.000.000 ກີບ 10.001-50.000 ໂດລາ 500.001-1.000.000 ບາດ 30.000 4 120
9.8.1.3 500.000.001-1.000.000.000 ກີບ 50.001-1000.000 ໂດລາ 1.000.001-3.000.000 ບາດ 50.000 6 200
9.8.1.4 1.000.000.001-5.000.000.000 ກີບ 100.001-500.000 ໂດລາ 3.000.001-5.000.000 ບາດ 100.000 12 400
9.8.1.5 5.000.000.000 ກີບ 500.000 ໂດລາ 5.000.000 ບາດ ຂື້ນໄປ 200.000 25 800
9.8.2 ໂອນເງິນໄປທະນາຄານອື່ນໂດຍການອອກແຊັກ, ຢັ້ງຢືນແຊັກ ແລະ NPS 
9.8.2.1 100.000.000 ກີບ 10.000 ໂດລາ 500.000 ບາດ ລົງມາ 15.000 2 60
9.8.2.2 100.000.001 - 500.000.000 ກີບ 10.001-50.000ໂດລາ 500.001-1.000.000 ບາດ 20.000 3 80
9.8.2.3 500.000.001-1.000.000.000 ກີບ 50.001-1000.000ໂດລາ 1.000.001-3.000.000 ບາດ 30.000 4 100
9.8.2.4 1.000.000.001-5.000.000.000 ກີບ 100.001-500.000 ໂດລາ 3.000.001-5.000.000 ບາດ 40.000 5 150
9.8.2.5 5.000.000.000 ກີບ 500.000 ໂດລາ 5.000.000 ບາດ ຂື້ນໄປ 50.000 6 200
9.9 ຮັບເງິນໂອນມາຈາກທະນາຄານຫຼືສະຖາບັນການເງິນອື່ນພາຍໃນປະເທດເພື່ອຖອນເງິນສົດ 0.01%ຕໍ່າສຸດ50.000 0.1%ຕໍ່າສຸດ6 0.1%ຕໍ່າສຸດ200
10 ຄ່າບໍລິການໂອນເງິນຜ່ານລະບົບຈາກບັນຊີໜຶ່ງໄປຫຼາຍບັນຊີ
10.1 ກໍລະນີລູກຄ້ານຳເງິນສົດມາໂອນຫຼືໂອນເງິນຈາກບັນຊີເງິນຝາກພາຍໃນເຄື່ອຄ່າຍຂອງທສກ (ບັນຊີທີ່ມີລາຍການເຄື່ອນໄຫວປົກກະຕິ) 2.000
10.2 ກໍລະນີລູກຄ້ານຳແຊັກທະນາຄານອື່ນມາໂອນ
10.2.1 ໂອນເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກ ພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ 5.000
10.2.2 ໂອນເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກຢູ່ສາຂາຕ່າງແຂວງພາຍໃນເຄື່ອຄ່າຍ ທສກ 10.000
10.2.3 ໂອນເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກຢູ່ຕ່າງທະນາຄານ 20.000
11 ໂອນລະຫວ່າງບັນຊີພາຍໃນເຄື່ອຄ່າຍທສກ ຜ່ານ ATM ຫລື Mobile Banking 
11.1 ວົງເງິນສະສົມ10.000.000ກີບ/ເດືອນ ບໍ່ເກັບ
11.2 ວົງເງິນສະສົມເກີນ10.000.000ກີບ/ເດືອນແຕ່ຈຳນວນເງິນໂອນຕໍ່າກວ່າ30.000.000ກີບ/ຄັ້ງ 2.000ກີບ/ລາຍການ
11.3 ຈຳນວນເງິນໂອນ30.000.000-50.000.000ກີບ/ຄັ້ງ 3.000ກີບ/ລາຍການ
11.4 ຈຳນວນເງິນໂອນຫລາຍກວ່າ50.000.000ກີບ/ຄັ້ງ 4.000ກີບ/ລາຍການ
 
III ຄ່າບໍລິການຊຳລະສະສາງແລະ ໂອນເງິນຕ່າງ ປະເທດ
1 ບໍລິການຊື້ແຊັກຕ່າງປະເທດ  
1.1 ຊື້ແຊັກເງິນສົດ (ແຊັກເດີນທາງ) ຈ່າຍເປັນເງິນກີບ 2% ຕ່ຳສຸດ 2$ ສູງສຸດ 400$
1.2 ຊື້ແຊັກຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວຈ່າຍເປັນເງິນກີບ 2% ຕ່ຳສຸດ 3$ ສູງສຸດ 400$
1.3 ຮັບຊື້ແຊັກທີ່ນຳສະເໜີຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ 0.5% ຕ່ຳສຸດ 5$ ສູງສຸດ 500$
2 ບໍລິການໂອນເງິນຜ່ານລະບົບ SWIFT
2.1 ຮັບໂອນເງິນຈາກຕ່່າງປະເທດເຂົ້າບັນຊີ ບໍ່ເກັບ 0.1% ຕ່ຳສຸດ 3ສູງສຸດ700 0.1% ຕ່ຳສຸດ 100ສູງສຸດ20.000
2.2 ໂອນເງິນອອກໄປຕ່າງປະເທດ _ 0.1% ຕ່ຳສຸດ 5ສູງສຸດ700 + SWIFT 15$ 0.1% ຕ່ຳສຸດ 200ສູງສຸດ20.000 + SWIFT 15$
2.3 ດັດແກ້/ລົບລ້າງໂອນເງິນອອກໄປຕ່າງປະເທດ _ 20/ຄັ້ງ 600/ຄັ້ງ
2.4 ທວງສາຍເງິນໂອນເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ _ 10/ຄັ້ງ 300/ຄັ້ງ
2.5 ສົ່ງເງິນຄືນທະນາຄານຕົ້ນທາງ _ 10/ຄັ້ງ 300/ຄັ້ງ
3 ການໂອນເງິນລະຫວ່າງ ທສກ  ແລະ ທກສ
  -       ໂອນເງິນຂາເຂົ້າ - ຂາອອກ ອີງຕາມການຕົກລົງຂອງ 2 ຝ່າຍເປັນແຕ່ລະໄລຍະ
4 ບໍລິການໂອນເງິນລະຫວ່າງ ທສກ ແລະ ທະນາຄານກະສິກຳຫວຽດນາມ
  -       ໂອນເງິນຂາເຂົ້າ - ຂາອອກ ອີງຕາມການຕົກລົງຂອງ 2 ຝ່າຍເປັນແຕ່ລະໄລຍະ
5 ບໍລິການໂອນເງິນດ່ວນຜ່ານລະບົບ Western Union
5.1 ໂອນເງິນຂາເຂົ້າ ອີງຕາມລະບຽບຂອງ Western Union (ບໍ່ເກັບຄ່າບໍລິການ)
5.2 ໂອນເງິນຂາອອກ ອີງຕາມລະບຽບຂອງ Western Union
 
 
IV ຄ່າບໍລິການບັດ ATM
1 ເປີດນຳໃຊ້ບັດໃໝ່ສຳ​ລັບ​ລູກ​ຄ້າ​ທົ່ວ​ໄປ 40,000 6 180
2 ຂໍອອກບັດເສີມ 20.000ກີບ/ບັດ
3 ຂໍອອກບັດໃໝ່ (ກໍລະນີບັດແຕກຫັກ - ເສຍຫາຍ) 20.000ກີບ/ບັດ
4 ຂໍອອກລະຫັດໃໝ່ 10.000ກີບ/ບັດ
5 ຂໍອອກບັດດ່ວນ 50.000ກີບ/ບັດ
6 ເພີ່ມເລກບັນຊີເຂົ້າໃນບັດ 10.000ກີບ/ບັນຊີ
7 ຄ່າບໍລິການບັດລາຍເດືອນ  
7.1 ສຳ​ລັບ​ລູກ​ຄ້າ​ທົ່ວ​ໄປ 5,000 0.8 20
7.2 ສຳ​ລັບ​ພະ​ນັກ​ງານ​ລັດ, ອົງກອນ 3,000 ກີບ
7.3 ສຳລັບພະນັກງານເສຍອົງຄະ, ບໍານານ, ນັກຮຽນ 2,000 ກີບ
8 ເປີດນຳໃຊ້ບັດຄືນໃໝ່(ກໍລະນີບັດຖືກງົດການນຳໃຊ້ຄ່າທຳ ນຽມຄ້າງຊຳລະ) 10,000 2 50
 
V ບໍລິການ  SMS Banking
1 ສຳ​ລັບ​ລູກ​ຄ້າ​ທົ່ວ​ໄປ 5,000 0.8 20
2 ສຳ​ລັບ​ພະ​ນັກ​ງານ​ລັດ, ອົງກອນ 3,000 ກີບ
3 ສຳລັບພະນັກງານເສຍອົງຄະ, ບໍານານ, ນັກຮຽນ 2,000 ກີບ
 
VI ຄ່າເບິ່ງກ້ອງວົງຈອນປິດຢູ່ຕູ້ ATM
1 ບໍ່ເກີນ 7ວັນ 20.000ກີບ
2 ເກີນ 7 ວັນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 30 ວັນ  40.000ກີບ
3 ເກີນ 30 ວັນຂື້ນໄປ  80.000ກີບ
 
VII ຄ່າບໍລິການອື່ນໆ
1 ແບບພິມຂອງທສກ 30.000ກີບ/ຫົວ
2 ຄ່າອັດສຳເນົາເອກະສານ Copy 1.000ກີບ/ໃບ
3 ຄ່າສົ່ງແຟັກຂອງພາກສ່ວນອື່ນມາແຟັກຜ່ານທສກ 10.000ກີບ/ໃບ
4 Mobile Banking 5.000ກີບ/ເດືອນ