ອັດຕາຄ່າທຳນຽມດ້ານການບໍລິການສິນເຊື່ອ

ຄ່າບໍລິການດ້ານສິນເຊື່ອ
ຄ່າເອກະສານ ລາຍບູກຄົນ, ລາຍກຸ່ມ 50.000 ກີບ
ຄ່າບໍລີການອະນູມັດສິນເຊື່ອ 1 % ຂອງວົງເງິນອະນູມັດ ຫຼື ຕ່ໍາສູດ 150.000 ກີບ
ຄ່າບໍລິການດັດແກ້ສັນຍາ
ປ່ຽນເປົ້າໝາຍນຳໃຊ້ເງິນກູ້ 1.500.000 ກີບ/ຄັ້ງ
ປັບປູງໂຄງສ້າງໜີ້ (ປັບງວດຊຳລະ) 0.2% ຕໍ່ວົງເງິນທີ່ ປັບ/ຄັ້ງ, ຕໍ່າສຸດ
ປັບປູງໂຄງສ້າງໜີ້ (ຕໍ່ສັນຍາ) 0.25% ຕໍ່ວົງເງິນອະນຸມັດ/ຄັ້ງ
ການປະເມີນຫຼັກຊັບຄ້ໍາປະກັນ
ລູກຄ້າລາຍບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ 0,2% ຂອງມູນຄ່າຫຼັກຊັບ ຫຼື ຕໍ່າສຸດ 300.000 ກີບ
ລູກຄ້າລາຍກຸ່ມ ບໍ່ເກັບ ( ຖ້າໃນກໍລະນີມີຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນໃຫ້ເກັບຄືກັບລາຍບຸກຄົນ)
ລູກຄ້າຂໍປ່ຽນຫຼັກຊັບ ຫຼື ເອົາຫຼັກຊັບມາປ່ຽນແທນ 500.000 ກີບຕໍ່ຄັ້ງ ແລະ ເກັບຄ່າປະເມີນຫຼັກຊັບ ຕາມຂໍ້ 1
ຄ່າຄົ້ນເອກະສານຄືນ
ຄ່າຄົ້ນເອກະສານຄືນ 1-3 ປີ 200.000 ກີບ
ຄ່າຄົ້ນເອກະສານຄືນ 1-5 ປີ 500.000 ກີບ
ຄ່າຄົ້ນເອກະສານຄືນ 5 ປີຂື້ນໄປ 1.000.000 ກີບ
ຄ່າທໍານຽມຍົກເລີກສັນຍາ ກໍລະນີເງິນກູ້ຖືກອະນຸມັດ
ຂໍລົບລ້າງສັນຍາເງິນກູ້ເກີນ 1 ຄັ້ງຂຶ້ນໄປ ຂໍລົບລ້າງ ສັນຍາເງິນກູ້ເກີນ 1 ຄັ້ງຂຶ້ນໄປ 500.000 ກີບ/ຄັ້ງ/ລາຍການ
ຄ່າຄົ້ນຄວ້າລາຍບຸກຄົນ ລາຍກຸ່ມ
ຄ່າບໍລິການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ CIB ປະເພດສ່ວນບຸກຄົນ 80.000 ກີບ/ບຸກຄົນ
ຄ່າບໍລິການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ CIB ປະເພດ SME 200.000 ກີບ/ລາຍ
ຄ່າບໍລິການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ CIB ປະເພດທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ 300.000 ກີບ/ລາຍ
ຄ່າບໍລິການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ CIB ປະເພດລາຍກຸ່ມ 30.000 ກີບ/ສະມະຊິກ
ຄ່າບໍລິການດ້ານໜັງສືຄຳ້ປະກັນ
  ຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນເປັນອະສັງຫາລິມະສັບ ຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນເປັນເງີນສົດ,ເງິນຝາກມີກຳນົດ,ວັດຖູມີຄ່າ
ອອກໜັງສືຄ້ຳປະກັນເປີດຊອງປະມູນ 0.6% ຂອງວົງເງິນຕໍ່ຄັ້ງ ຫຼື ຕ່ໍາສູດ 200.000 ກີບ 0.6% ຂອງວົງເງິນຕໍ່ຄັ້ງ ຫຼື ຕ່ໍາສູດ 200.000 ກີບ
ອອກໜັງສືຄ້ຳປະກັນສັນຍາ
ອອກໜັງສືຄ້ຳປະກັນຈ່າຍລ່ວງໜ້າ
ອອກໜັງສືຄ້ຳປະກັນຄູນນະພາບ
ອອກໜັງສືສະໜັບສະໜູນສິນເຊື່ອ (ບໍ່ມີວົງເງິນ) 1.000.000 ກີບ / ຄັ້ງ
ອອກໜັງສືສະໜັບສະໜູນສິນເຊື່ອ (ມີວົງເງິນ) 5.000.000 ກີບ / ຄັ້ງ
ອອກຢັ່ງຢືນສະຖານະສິນເຊື່ອ (ຢັ່ງຢືນປະຫວັດ) 500.000 ກີບ
ອອກໜັງສືຢັ່ງຢືນການພົວພັນ ທສກ 150.000 ກີບ / ຄັ້ງ
ສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
USD 21,337 21,473
THB 659.90 666.50
CNY 3,010 3,065
EUR 22,796 23,019
VND 0.82 0.83
ວັນທີ: 24-05-2024 ລາຍລະອຽດ »

ບໍລິການ Bill Payment

ATM Location

ຈູດບໍລິການ ATM

ຕິດຕາມ ທສກ ໄດ້ທີ່ :