ການບໍລິການໂອນເງິນ

ໂອນເງິນພາຍໃນ ທສກ:

 • ໂອນເງິນພາຍໃນ ທສກ ບັນຊີ - ບັນຊີ: ລູກຄ້າມີບັນຊີ ທສກ ໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີລູກຄ້າ ທສກເຊິ່ງປາຍທາງສາມາດຮັບເງິນໄດ້ທັນທີ.
 • ໂອນເງິນພາຍໃນ ທສກ ບໍ່ມີບັນຊີ - ມີບັນຊີ: ລູກຄ້າທີ່ບໍ່ມີບັນຊີນຳ ທສກ ແຕ່ສາມາດນຳເງິນສົດ, ແຊັກ ທະນາຄານອື່ນ...ໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີລູກຄ້າທີ່ມີບັນຊີ ທສກ ເຊິ່ງປາຍທາງສາມາດຮັບເງິນໄດ້ທັນທີ.
 • ໂອນເງິນພາຍໃນ ທສກ ບໍ່ມີບັນຊີ - ບໍ່ມີບັນຊີ: ລູກຄ້າທີ່ບໍ່ມີບັນຊີນຳ ທສກ ສາມາດນຳເງິນສົດມອບໃຫ້ລູກຄ້າປາຍທາງ, ໂດຍລະບຸເອກະສານ ຢັ້ງຢືນຕົວຕົນທີ່ຍັງບໍ່ທັນໝົດອາຍຸການນໍາໃຊ້ (ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ ແລະ ພາສປອດ) ເຊິ່ງປາຍທາງສາມາດຮັບເງິນໄດ້ພາຍໃນ 15 ນາທີ.
 • ໂອນເງິນພາຍໃນ ທສກ ບໍ່ມີບັນຊີ - ບໍ່ມີບັນຊີ: ລູກຄ້າທີ່ບໍ່ມີບັນຊີນຳ ທສກ ແຕ່ສາມາດນຳເງິນສົດ, ແຊັກ ທະນາຄານອື່ນ ໂອນໃຫ້ລູກຄ້າປາຍທາງ ໂດຍໂອນຜ່ານເລກບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງປາຍທາງສາມາດຮັບເງິນໄດ້ພາຍໃນ 15 ນາທີ.
 • ການບໍລິການໂອນເງິນຜ່ານລະບົບຈາກບັນຊີໜື່ງໄປ ຫຼາຍບັນຊີ: ລູກຄ້າທີ່ມີບັນຊີ ທສກ ສາມາດມານຳໃຊ້ບໍລິການໂອນເງິນ ຈາກບັນຊີໜຶ່ງຫາຫຼາຍບັນຊີ ເຊັ່ນ : ການໂອນຊຳລະເງິນເດືອນ ແລະ ອື່ນໆ...
 • ໂອນລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນອື່ນ:

 • ໂອນເງິນດ່ວນ RTGS ສະເພາະລູກຄ້າ : ທສກ ໂອນໄປທະນາຄານອື່ນ ປາຍທາງຕ້ອງມືບັນຊີ, ທສກ ຮັບໂອນຈາກທະນາຄານອື່ນເຂົ້າບັນຊີ ທສກ.
 • ມອບເງິນສົດເຂົ້າບັນຊີ ຫຼື ໂອນຕໍ່ໄປ ທະນາຄານອື່ນດ້ວຍການອອກແຊັກ, ຢັ່ງຢືນແຊກ (ວິຊ້າແຊກ) ແລະ ອື່ນໆ.
 • ຮັບໂອນຈາກທະນາຄານອື່ນໂດຍແຟັກ,ອາວີ, ແຊັກ, ແລະ ອື່ນໆ ພາຍໃນປະເທດເພື່ອເຂົ້າບັນຊີ ທສກ.
 • ບໍລິການຊື້ແຊັກຕ່າງປະເທດ:

 • ຊື້ແຊັກເງິນສົດ(ແຊັກເດີນທາງ)ຈ່າຍເປັນເງິນກີບ.
 • ຊື້ແຊັກຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວຈ່າຍເປັນເງິນກີບ.
 • ຮັບຊື້ແຊັກທີ່ນຳສະເໜີຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.
 • ໂອນເງິນລະຫວ່າງປະເທດ:

 • ໂອນເງິນດ່ວນຜ່ານລະບົບ Western Union.
 • ໂອນເງິນລະຫວ່າງ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ຫາ ທະນາຄານ ກະສິກຳຫວຽດນາມ (ຊຳລະສະສາງລະຫວ່າງຊາຍແດນ) ຈຸດບໍລິການແດນສະຫວັນ-ລາວບາວ.
 • ໂອນຜ່ານລະບົບ SWIFT: ໂອນເງິນລະຫວ່າງ ທສກ ແລະ ທກສ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດອື່ນໆ ພາຍໃນປະເທດໄທ ມີຈຸດໃຫ້ບໍລິການທົ່ວປະເທດ.
 • ບໍລິການໂອນເງິນຜ່ານ SWIFT

 • ໂອນເງິນລະຫວ່າງ ທສກ ແລະ ທກສ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດອື່ນໆ ພາຍໃນປະເທດໄທ
 • ການໂອນເງິນໄປປະເທດໄທໂດຍຜ່ານ ທກສ:

 • ທະນາຄານການສົ່ງເສິມກະສິກຳ ຕອບສະໜອງທ່ານທີ່ຕ້ອງການໂອນເງິນໄປ ປະເທດໄທ ເພື່ອຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ຄ່າບໍລິການ, ຄ່າຮ່ຳຮຽນ, ຄ່າປິ່ນປົວພະຍາດ ແລະ ອື່ນໆ ດ້ວຍຄວາມປອດໄພ, ວ່ອງໄວ ແລະຊັດເຈນຜ່ານເຄືອຂ່າຍທະນາຄານຕົວແທນ ຂອງ ທສກ ຢູ່ປະເທດໄທ. ທ່ານສາມາດ ໂອນຜ່ານລະບົບ SWIFTເຊິ່ງເປັນ ລະບົບມາດຕະຖານສາກົນ ທີ່ຍອມຮັບທົ່ວໂລກ
 • SWIFT Code: AGPBLALA
 • ຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍໃນການໂອນເງີນໄປຕ່າງປະເທດ:

  ສໍາລັບ ລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນທ່ານສາມາດໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດເພື່ອຊໍາລະ ຄ່າປິ່ນປົວ, ການສຶກສາ, ຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດ ຕາມລະບຽບການທີ່ທະຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ວາງອອກ.

  ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ:

 • ໂອນເງິນໄປທຸກທະນາຄານຢູ່ໃນປະເທດໄທປະເທດວອ່ງໄວ ແລະປອດໄພ.
 • ທ່ານສາມາດໂອນເງິນສົດ ຫຼື ຫັກເງິນຈາກບັນຊີຂອງທ່ານກໍ່ໄດ້.
 • ທສກ ຍິນດີຊ່ວຍທ່ານໃນການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດເພື່ອໂອນຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
 • ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ.
 • ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ:

 • ສຳລັບ ບຸກຄົນທີ່ເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ: ຕ້ອງມີໜັງສືເດີນທາງ ພອ້ມກັບວີຊາເຂົ້າ ປະເທດລາວ ທີ່ຍັງບໍ່ໝົດກຳໜົດ ພ້ອມທັງປະກອບແບບຟອມໃນການໂອນເງິນ.
 • ສຳລັບ ບຸກຄົນທີ່ເປັນຄົນລາວ: ຕ້ອງມີບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ປຶ້ມສຳມະໂນຄົວ ທີ່ຍັງບໍ່ໝົດກຳໜົດ ພ້ອມທັງປະກອບແບບຟອມໃນການໂອນເງິນ.
 • ທະນາຄານຕົວແທນ Correspondent Bank
  Currency Bank name Country SWIFT CODE
  THB      
  1 Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives Thailand AGPBTHBKXXX
  ສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
  USD 21,337 21,473
  THB 659.90 666.50
  CNY 3,010 3,065
  EUR 22,796 23,019
  VND 0.82 0.83
  ວັນທີ: 24-05-2024 ລາຍລະອຽດ »

  ບໍລິການ Bill Payment

  ATM Location

  ຈູດບໍລິການ ATM

  ຕິດຕາມ ທສກ ໄດ້ທີ່ :