ອັດຕາດອກເບ້ຍ ຂອງ ທສກ

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກທົ່ວໄປ
ປະເພດເງິນຝາກ ບຸກຄົນທົ່ວໄປ     ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ    
ກີບ ບາດ ໂດລາ ຢວນ ດົງ ກີບ ບາດ ໂດລາ ຢວນ ດົງ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ - - - - - - - - - -
ເງິນຝາກປະຢັດ 1,89 0,70 0,70 0,20 - 1,25 0,45 0,45 0,20 -
ເງິນຝາກກຳນົດຮັບ ດອກເບ້ຍ ເມື່ອຄົບກຳນົດ
ປະເພດເງິນຝາກ ບຸກຄົນທົ່ວໄປ     ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ    
ກີບ ບາດ ໂດລາ ຢວນ ດົງ ກີບ ບາດ ໂດລາ ຢວນ ດົງ
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 03 ເດືອນ 3,50 2,50 3,00 1,00 - 3,00 2,00 2,50 1,00 -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 06 ເດືອນ 4,00 3,00 3,50 1,10 - 3,50 2,50 3,00 1,10 -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 12 ເດືອນ 6,00 5,50 5,50 1,30 - 5,50 5,00 5,00 1,30 -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 24 ເດືອນ 7,25 5,75 6,30 2,50 - 6,50 5,25 5,50 2,50 -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 36 ເດືອນ 7,50 6,25 6,50 3,00 - 7,00 5,75 6,00 3,00 -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 48 ເດືອນ 7,75 6,75 6,75 3,50 - 7,25 6,25 6,25 3,50 -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 60 ເດືອນ 8,00 7,25 7,25 4,00 - 7,50 6,75 6,75 4,00 -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ ຮັບອັດຕາດອກເບ້ຍ ລາຍເດືອນ / ລາຍປີ
ປະເພດເງິນຝາກ ບຸກຄົນທົ່ວໄປ     ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ    
ກີບ ບາດ ໂດລາ ຢວນ ດົງ ກີບ ບາດ ໂດລາ ຢວນ ດົງ
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 03 ເດືອນ - - - - - - - - - -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 06 ເດືອນ - - - - - - - - - -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 12 ເດືອນ 5,50 5,00 5,50 - - 5,00 4,50 4,50 - -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 24 ເດືອນ 6,75 5,25 5,80 - - 6,00 4,75 5,00 - -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 36 ເດືອນ 7,00 5,75 6,00 - - 6,50 5,25 5,50 - -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 48 ເດືອນ 7,25 6,25 6,25 - - 6,75 5,75 5,75 - -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 60 ເດືອນ 7,50 6,75 6,75 - - 7,00 6,25 6,25 - -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ ຮັບອັດຕາດອກເບ້ຍ ລ່ວງໜ້າ
ປະເພດເງິນຝາກ ບຸກຄົນທົ່ວໄປ     ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ    
ກີບ ບາດ ໂດລາ ຢວນ ດົງ ກີບ ບາດ ໂດລາ ຢວນ ດົງ
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 03 ເດືອນ - - - - - - - - - -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 06 ເດືອນ - - - - - - - - - -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 12 ເດືອນ 5,00 4,50 4,50 - - 4,50 4,00 4,00 - -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 24 ເດືອນ 6,25 4,75 5,30 - - 5,50 4,25 4,50 - -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 36 ເດືອນ 6,50 5,25 5,00 - - 6,00 4,75 5,00 - -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 48 ເດືອນ 6,75 5,75 5,75 - - 6,25 5,25 5,25 - -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 60 ເດືອນ 7,00 6,25 6,25 - - 6,50 5,75 5,75 - -
ຍອດເງິນຝາກເລິ່ມຕົ້ນ ຫຼື ຍອດເຫຼືອຄົງເຫຼືອຂັ້ນຕໍ່າໃນບັນຊີ.
ປະເພດເງິນຝາກ
ກະແສລາຍວັນ ປະຢັດ ມີກໍານົດ
ກີບ 500.000 50.000 1,000.000
ໂດລາ 30 5 100
ບາດ 1.000 200 5.000
ຢວນ 300 30 1.000
ດົງ 1,000.000 100.000 2,000.000
ໄລຍະສັ້ນ 1 ປີ (12ເດືອນ ລົງມາ )
ປະເພດລູກຄ້າ/ໄລຍະເວລາ ຂະແໜງກະສິກຳ ຂະແໜງອື່ນໆ    
LAK LAK THB USD
ໄລຍະສັ້ນ (ບໍ່ເກີນ 1 ປີ) AA 9% 9,10% 7,30% 7,30%
ໄລຍະສັ້ນ (ບໍ່ເກີນ 1 ປີ) A 10% 10,10% 8,30% 8,30%
ໄລຍະສັ້ນ (ບໍ່ເກີນ 1 ປີ) B 10,50% 11,10% 9,30% 9,30%
ໄລຍະກາງ1-5ປີ ( ເກີນ 12ເດືອນ - 60ເດືອນ )
ປະເພດລູກຄ້າ/ໄລຍະເວລາ ຂະແໜງກະສິກຳ ຂະແໜງອື່ນໆ    
LAK LAK THB USD
ໄລຍະກາງ (1-5 ປີ) AA 9,30% 10,10% 7,50% 7,50%
ໄລຍະກາງ (1-5 ປີ) A 10,30% 11,10% 8% 8%
ໄລຍະກາງ (1-5 ປີ) B 11,30% 12,10% 8,50% 8,50%
ໄລຍະຍາວ5ປີຂຶ້ນໄປ ( ເກີນ60ເດືອນຂຶ້ນໄປ )
ປະເພດລູກຄ້າ/ໄລຍະເວລາ ຂະແໜງກະສິກຳ ຂະແໜງອື່ນໆ    
LAK LAK THB USD
ໄລຍະຍາວ (5 ປີ ຂື້ນໄປ) AA 10% 11% -% -%
ໄລຍະຍາວ (5 ປີ ຂື້ນໄປ) A 11% 12% -% -%
ໄລຍະຍາວ (5 ປີ ຂື້ນໄປ) B 12% 12,50% -% -%
ສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
USD 21,773 21,912
THB 692.00 696.00
CNY 3,330 3,388
EUR 23,109 23,335
VND 0.84 0.85
ວັນທີ: 14-06-2024 ລາຍລະອຽດ »

ບໍລິການ Bill Payment

ATM Location

ຈູດບໍລິການ ATM

ຕິດຕາມ ທສກ ໄດ້ທີ່ :